Create better lessons quicker
1) לגור האריות קוראים לביאה a) נכון b) לא נכון 2) תפקיד האריה הוא לצוד טורפים ולהביא מזון ללהקה a) נכון b) לא נכון 3) תפקידם של האריות הוא להגן על הלהקה מפני איום חיצוני a) נכון b) לא נכון 4) הלביאות צדות בצורה מתוחכמת - קבוצה אחת רודפת אחרי הטרף והקבוצה השנייה אורבת לו a) נכון b) לא נכון 5) הלביאות אוכלות ראשונות את המזון שצדו a) נכון b) לא נכון 6) הלביאה חיה יותר שנים מהאריה a) נכון b) לא נכון 7) הכפיר אוכל אחרון את המזון שצדו הלביאות a) נכון b) לא נכון 8) האריות ישנים רק שעתיים ביממה a) נכון b) לא נכון 9) הכפירים נמצאים בסכנה בפני אריות זרים הרוצים להשתלט על הלהקה a) נכון b) לא נכון 10) בלהקה הלביאות הן השולטות a) נכון b) לא נכון

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives