Create better lessons quicker
Točno: Kratica za Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga., HANFA je nadzorno tijelo u čiju nadležnost spada nadzor financijskih tržišta., Agencija je samostalna pravna osoba s javnim ovlastima., HANFA je osnovana 2005. godine., HANFA je odgovorna Hrvatskom saboru., HANFA je članica organizacije IOSCO., Broker ili investicijski savjetnik mora imati ovlaštenje Agencije za rad, Netočno: Kratica za Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih ustanova., HANFA je osnovana 2010. godine., HANFA je odgovorna Vladi RH., Internetske stranice Agencije ne mogu biti izvor informacija za sudionike tržišta kapitala., Broker ili investicijski savjetnik ne mora imati ovlaštenje Agencije za rad.,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives