Create better lessons quicker
1) Zbiorowość ludzi tworzą: a) społeczeństwo, społeczność, grupa społeczna b) grupa społeczna, obywatel, klasa c) grupa, zawodowcy, sekcja 2) Potrzeba człowieka to: a) telefon, komputer, telewizor, b) odczuwalny brak czegoś, co jest danej osobie niezbędne do życia c) miłość, zrozumienie, obecność drugiej osoby 3) Potrzeby naturalne człowieka to: a) oddychanie, sen, jedzenie b) opalanie się, śpiew, sen c) spotkania, wycieczki, wyjazdy 4) Potrzeby społeczne to: a) sen, nauka, odpoczynek b) bezpieczeństwo, przynależność, uznanie c) samotność, bezpieczeństwo, szczęście 5) Autor najbardziej znanej piramidy potrzeb: a) Abraham Lincoln b) Abraham Maslow c) Gary Lineker 6) Potrzeby wyższego rzędu według piramidy potrzeb: a) uznania i szacunku, samorealizacji, duchowe b) zazdrości, gniewu, uśmiechu c) uznania, samokrytyki, bezpieczeństwa 7) Potrzeby niższego rzędu to: a) uznania, bogactwa, dóbr materialnych b) naturalne, bezpieczeństwa, przynależności c) kontaktu z grupą, jedzenia, rozrywki 8) Grupa społeczna to: a) zbiorowość składająca się z co najmniej siedmiu osób połączonych bezpośrednimi więzami, które wynikają z silnego poczucia przynależności lub ze wspólnych zainteresowań b) zbiorowość składająca się z co najmniej pięciu osób połączonych bezpośrednimi więzami, które wynikają z silnego poczucia przynależności lub ze wspólnych zainteresowań c) zbiorowość składająca się z co najmniej trzech osób połączonych bezpośrednimi więzami, które wynikają z silnego poczucia przynależności lub ze wspólnych zainteresowań 9) Zbiorowość społeczna to: a) grupa ludzi, którzy tworzą pewien układ b) forma życia społecznego, w której między ludźmi wytworzyła się i utrzymuje jakiś czas więź społeczna c) forma życia społecznego, w której między ludźmi nigdy nie wytworzył się więź społeczna 10) Społeczność to: a) zbiorowość ludzi mieszkających na danym terenie i żyjących w podobnych warunkach b) zbiorowość ludzi mieszkających na danym terenie i żyjących w różnych warunkach c) zbiorowość ludzi mieszkających na podobnych terenach i żyjących w podobnych warunkach 11) Przykłady społeczności to: a) krajowa, robotnicza, patriotyczna b) lokalna, regionalna, państwowa c) kontynentalna, miejska, szkolna 12) Społeczeństwo to: a) zorganizowana zbiorowość zamieszkująca określony obszar, którą łączą więzi wynikające ze wspólnego udziału w wielu dziedzinach b) zorganizowana zbiorowość zamieszkująca różne obszary, której nie łączą więzi wynikające ze wspólnego udziału w wielu dziedzinach c) zorganizowana zbiorowość zamieszkująca tereny wiejskie, którą łączą więzi przyjaźni 13) W swoim postępowaniu ludzie kierują się ogólnymi wskazaniami, które nazywamy: a) potrzebami b) wartościami c) sentymentami 14) Pod wpływem jakiego czynnika kształtuje się światopogląd człowieka: a) uwarunkowania społeczne b) normy społeczne c) moda 15) Jakie normy społeczne tworzy społeczeństwo, aby utrzymać porządek społeczny: a) systemowe, grupowe, b) obyczajowe, tradycyjne c) formalne, nieformalne 16) Najważniejszymi zasadami życia społecznego są: a) przyjaźni, wiary, sukcesu b) zaufania, etyki, sukcesu c) wzajemności, pomocy, zaufania 17) Najważniejsza wartość w życiu człowieka: a) szacunek b) rozrywka c) zdrowie

Życie społeczne

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives