Create better lessons quicker
1) 4.Sözün anlattığı ana fikir nedir? a) Besmelenin önemi b) İmanın dünya saadetini de kazandırması c) Namazın ne kadar kıymetli ve ucuz olması d) İbadetin ne kadar büyük bir ticaret olması 2) Kelime-anlam eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? a) Takva-salih amel b) Hilaf-ı akıl-Akla zıt c) Tayyare-Helikopter d) Muvakkat-daimi 3) Hikayedeki istasyon hakikatte neresidir? a) Dünya b) Cennet c) Cehennem d) Kabir 4) Kelime-anlam eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? a) Mübayaa-Satmak b) Mesken-Oturulan yer c) Mütefavit-Farklı d) Şimendifer-Tren 5) Hikayedeki 24 altın hakikatte nedir? a) Ömür sermayesi b) 24 Saat-bir günlük ömür c) 60 senelik ömür d) Dünya hayatı 6) Hikaye ve hakikat arasındaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? a) Bahtiyar yolcu-Namazsız insanlar b) Bilet-Namaz c) Çiftlik-Cennet d) Hakim-Allah 7) Hikayedeki iki hizmetkarın gönderildikleri 60 günlük seyahatten kasıt tam olarak nedir? a) İnsanın dünyaya gönderilmesi b) Cennet-Cehennem  c) Dünya,kabir, haşir ve ebede giden insan yolculuğu d) İstasyon olan kabre kadar olan beşer yolculuğu 8) "Bir günlük mesafede bir istasyon vardır. Hem araba hem gemi hem şimendifer hem tayyare bulunur. Sermayeye göre binilir" cümlesinden hakikatte anlatılmak istenen nedir? a) Bir parça ihlaslı amel, binlerle ihlassız amelden üstündür. b) Önemli olan istasyondaki halimizdir ve sermayeyi ona göre sarf etmek gerekir. c) Yolculuk uzundur ve çabuk varmak için en hızlı vasıtaya binmek gerekir. d) Salih amel ve takva derecesine göre o uzun yolculuk farklı sürelerde geçilir. 9) Hikaye-hakikat eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? a) Mahall-i ikamet-Cennet b) Bilet-İyi niyet c) Bahtiyar yolcu-Namazını kılan insanlar d) Bedbaht yolcu-Namazsız insanlar 10) Hikayeye göre bahtiyar adamın yaptığı ticaretin efendisinin hoşuna gitmesinin sebebi nedir? a) Sermayesini çok karlı malları alıp satmakta kullanması ve çok kar etmesi b) Sermayesini sarf ederken hiç israf etmemesi c) 60 günlük seyahatin 1. günü için sadece bir altın harcaması ve bunu da efendisinin rızası doğrultusunda kullanmasıdır. d) Yolculuk esnasında hep efendisinin istediği malları alıp satması ve kar etmesi 11) Hikayeye göre bedbaht adamın altınlarını sarf ederken yaptığı hata nedir? a) Efendisinin istediği malları satın almayıp sermayesini boşa harcaması b) Uzun bir seyahatin ilk günü için 24 altından 23'ünü boş şeylerde harcaması. c) Seyahatinde çok acele etmesi. d) Yolculukta altınlarını harcamayıp israf etmesi. 12) Hikayeye göre "seyahatin istasyona kadar olan ilk günü .................." boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? a) Dünya hayatı b) Kabir hayatı c) Ahiret hayatı d) Cennet hayatı 13) Hikayedeki bedbaht hizmetkar sermayesini kullanmakta yaptığı hata sonucunda nerede sıkıntı çeker? a) Sadece istasyona kadarki 1. günde b) Bütün seyahati boyunca c) Sadece seyahat sonundaki hapiste d) Hem uzun yolculuğu boyunca hemde sonundaki hapiste 14) 4.Söze göre kabirden sonra insanı bekleyen uzun yolculuk hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? a) Dünya hayatı b) Kıyamet, Mahşer, Sırat, Mahkeme-i Kübra  c) Dünya hayatı, Cennet, Cehennem d) Cennet, Cehennem 15) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Amel ve takva kuvvetine göre o uzun yol farklı derecelerde geçilir. b) Bir kısım takva ehli insanlar o uzun yolculuğu şimşek hızında geçer. c) Bir kısım insanlar o yolculuğu hayal sür'atinde bir anda geçip giderler. d) Müminler arasında fark yoktur. Hepsi beraber yolculuğu kolayca geçer. 16) "Bir tek saat ................................kafi gelir" cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? a) Beş vakit namaza b) Beş vakit namaza abdest ile c) Namaz ve diğer ibadetlere d) Takva ve amel-i salihe 17) 4.Söze göre hilaf-ı akıl olan durum nedir? a) Kısacık dünya hayatına 23 saatini verip ebedi hayatına 1 saatini vermemek b) 24 altın kıymetindeki 24 saatini lüzumlu işlere vermek c) Dünyasını ahireti için feda etmek d) Bütün vaktini dünya ve ahireti kazandıracak işlere sarf etmek 18) Ömür sermayesini lüzumsuz işlerde sarf eden bir insan için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? I- Hem dünya hem de dünyadan sonraki yolculuğunda sıkıntı çeker. II- Sadece dünyada sıkıntı çeker. III- Sadece ahirette sıkıntı ve ceza görür. a) I, II ve III b) Yalnız I c) I ve II d) II ve III 19) Aşağıdakilerden hangisi 4.Söze göre namaz kılanın kâr ve kazançlarından değildir? a) Namazda ruhun, kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır. b) Namaz bedene zor ve ağır bir iştir. c) Namaz kılanın dünyadaki mübah işleri de ibadet hükmünü alır. d) Hem dünyada hem berzahta hem de ahirette saadeti kazandırır. 20) "1 tek saatini beş vakit namaza vermeyen kişi nefsine zulmeder" ne demektir? a) Allahın bir emaneti olan nefsini çok yormuş olur b) Nefsini terbiye etmek demektir. c) Her iki hayatında da kendisine büyük zarar verir demektir d) Nefsine kıymet vermez demektir.

Risale-i Nur 4. Söz ÇOKTAN SEÇMELİ TEST

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives