ਪਾਲਕ, ਪਾਰਕ, ਟਮਾਟਰ, ਕਾਗਜ਼ , ਕਾਲਾ , ਲਾਲ , ਗਲਾਸ , ਹਾਰ , ਰਾਤ , ਤਾਰਾ,

ਕੰਨਾ ਸ਼ਬਦ Punjabi

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?