Create better lessons quicker
1) Mit jelent a sollen? a) akarom b) megtegyem c) ne tegyem d) szabad 2) Mi a jelentése "zweimal täglich" ? a) havonta kétszer b) évente egyszer c) naponta kétszer d) hetente háromszor 3) Add meg a jelentését! " gegen Husten" a) köhögés miatt b) köhögéskor c) köhögés ellen d) köhögés alatt 4) Bei Erkältung a) megfázásnál b) hasmenés ellen c) megfázás után d) fejfájáskor 5) Die Lehrerin sagt, a) dass wir viel müssen lernen b) dass viel wir lernen müssen c) dass wir lernen müssen viel. d) dass wir viel lernen müssen. 6) Herr Doktor, ich bin so dick. a) Sie sollen weniger rauchen! b) Sie sollen mehr essen! c) sie sollen sich mehr bewegen! d) Sie sollen Creme benutzen! 7) Was bedeutet? "taubstumm" a) Er kann nichts sehen. b) Er hört nicht alles. c) Er kann nicht hören und sprechen. d) Er kann nicht gehen. 8) Wer ist blind? a) Er kann nichts hören. b) Er kann nichts sehen. c) Er kann nicht singen. d) Er kann nicht denken. 9) Mir ist es schwindlich. a) -hasmenésem van b) -rosszul vagyok c) -lázam van d) -szédülök 10) der Hollunder a) nyír b) bodza c) csalán d) citromfű 11) Mi a zsálya jelentése a) der Wacholder b) der Salbei c) die Fichte d) der Zwiebel 12) Gute Besserung!-sagt ......im Sprechzimmer. a) der Arzt b) die Mutter c) der Lehrer d) der Mitschüler 13) Beim Beinbruch bekommt man.... a) Dragees b) Hustensaft c) Salbe d) Gipsverband 14) Was gibt die Krankenschwester dem Kranken? a) Entzündung b) Erkältung c) Entschuldigung d) Diagnose 15) Was ist falsch? .............schmerzen a) Kopf b) Bein c) Hals d) Magen e) Fieber 16) Was ist keine Krankheit? a) Husten b) Migräne c) Durchfall d) Sonnenstich e) Gesundheit
by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives