σ____ννεφο,μήν____μα, ισόγ____ο,ανάγν____ση,μακροβούτ____ κατ____βαίνω, φ____λλα, Οκτ____βρης, συμμαθητ____ς, αν____γω, κρ____φοκοιτάζω , ανεβ____νω, σχ____λικός,-ή,-ό, , υπογραμμ____ζω. φωτ____νός,-ή,-ό ,επ____στάτης, φ____νή,ολόχρ____σος , ηλεκτρ____νικός,-ή,-ό, κοχ____λι, αρ____θμ____τική, δι____ροφος, ορ____νός,-ή,-ό , ολ____χρυσος, ψαρ____ω, χάρτ____νος,-η,-ο, σταγ____νίτσα ,κατεβ____νω , Σεπτέμβρ____ς,κρ____φοκοιτάζω μακρ____βούτι , κ____ματα, καλοκ____ρινός,-ή,-ό, χτυπ____,____πογραμμίζω μ____νυμα, καλ____καιρινός,-ή,-ό, κρυφοκ____τάζω, χτ____πώ,

Λεξιλόγιο 1ης Ενότητας γλώσσας Δ' ©Ιφιγένεια Σταμούλη

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?