Create better lessons quicker
圣诞节shèng dàn jié - Christmas, 迎 yíng - welcom, 教徒 jiào tú - believer, 重要 zhòng yào - important, 纪念 jì niàn - commemorate , 耶稣 yé sū - Jesus, 广泛 guǎng fàn - wide range, 传播 chuán bō - spread, 驾 jià - to drive, 麋鹿 mí lù - reindeer, 雪橇 xuě qiāo - sled,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives