Create better lessons quicker
Data ialah maklumat atau fakta [mentah] tentang sesuatu perkara yang belum diproses dan disusun., Terdapat dua jenis data, iaitu data primer dan [data sekunder]. , Kegunaan data dalam kehidupan seharian termasuklah [untuk membuat keputusan dan tindakan]., Sumber [data primer] adalah dari pemerhatian, temu bual, senarai semak dan borang maklumat., Sumber [data sekunder] adalah dari buku, majalah, surat khabar, internet dan laporan tahunan..

TMK KSSRPK TAHUN 4, UNIT 6:PENGGUNAAN DATA

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives