1) ___________ brat je moj ujak. a) Mamin b) Mamini c) Mamov 2) _________ sin je moj bratić. a) Ujakov b) Ujakin 3) Moj prijatelj je ____________ učitelj. a) Ivanov b) Ivanove c) Ivanova 4) _______ kćerka je moja sestrična. a) Tetin b) Tetina c) Tetova 5) ___________ prijatelj se zove Darko. a) Tatin b) Tatov c) Tatino 6) To je ___________ kolegica. a) sestrina b) sestrova 7) To je _______________ ulica. a) Vukovićova b) Vukovićeva 8) Ona je ________________ supruga. a) Markova b) Markina c) Markove 9) To je ___________ knjiga. a) bratova b) bratina c) bratove 10) To je ____________ auto a) Tomislavov b) Tomislavove c) Tomislavova

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Continue editing: ?