1) Jedan dan ima 12 sati. a) DA b) NE 2) Kalendarska godina počinje 1. siječnja i završava 31. prosinca. a) DA b) NE 3) Prosinac je 12. mjesec u godini. a) DA b) NE 4) Četvrti mjesec u godini je? a) Siječanj b) Rujan c) Travanj 5) Kalendar je ? a) Popis svih dana u godini. b) Popis svih dana i mjeseci u godini. c) Popis svih mjeseci, tjedana i dana u jednoj godini. d) Popis svih tjedana i dana u godini. 6) Što pokazuje mala kazaljka na satu? a) minute b) sekunde c) sate 7) Koliko dana ima mjesec ožujak ? a) 30 b) 31 c) 28 8) U nadnevku 29.4.1987. što označavaju prvi i zadnji broj ? a) dan i mjesec b) mjesec i godinu c) dan i godinu 9) Između rujna i prosinca nalaze se ? a) siječanj i veljača b) ožujak i travanj c) svibanj i lipanj d) listopad i studeni e) srpanj i kolovoz 10) Jedan sat ima? a) 60 minuta b) 60 sekundi 11) Najkraći mjesec u godini je? a) travanj b) listopad c) lipanj d) rujan e) veljača f) prosinac

PID - Sat/ura, mjesec i godina - Bojan Iličić

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?