Create better lessons quicker
1) למי אני רוצה להגיד תודה 2) חוויה מצחיקה 3) אירוע משמעותי שקרה לי 4) מה הייתי שמח שימשיך בסניף אחריי 5) משהו שהייתי עושה אחרת 6) מישהו שאני רוצה לבקש ממנו סליחה 7) משהו שאני לוקח איתי הלאה 8) פחד שהתגברתי עליו 9) תכונה/מיומנות שרכשתי השנה 10) משהו שגיליתי על עצמי

פעולת פרידה

Switch template

Interactives

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Switch template

Interactives