1) რა ფაქტორები განაპირობებს ჰაერის დაბინძურებას a) ანთროპოგენური ფაქტორები (წვა, ფრეონები, მანქანებისა და საწარმოთა გამონაბოლქვი) b) ბუნებრივი ფაქტორები ( ვულკანები, ტყის ხანძრები) c) ორივე ფაქტორი, როგორც ბუნებრივი, ისე ანთროპოგენური 2) რას ნიშნავს სათბურის ეფექტი a) სათბურის მინის მსგავსად, დედამიწაც ინახავს მზისგან მიღებულ ენერგიას b) მზე იღებს ენერგიას სათბურის მინაში c) სათბურის მინა შთანთქვას მზისგან მიღებულ ენერგიას 3) რომელი აირი იწვევს დედამიწაზე სითბოს შეკავებას a) ნახშირორჟანგი b) ნახშირჟანგი c) გოგირდის დიოქსიდი 4) რა პროცესს იწვევს სითბური ბალანსის დარღვევა დედამიწაზე a) გლობალურ დათბობას b) ქვეყნის გლობალიზაციას c) დედამიწის ტემპერატურის შემცირებას 5) გლობალური დათბობის შესამცირებლად საჭიროა a) ნახშირორჟნაგის კონცენტრაცია არ ახდენს გავლენას გლობალურ დათბობაზე b) ნახშირორჟანგის გამოყოფის შემცირება c) ნახშირორჟანგის გამოყოფის გაზრდა 6) რას წარმოადგენს ოზონი a) ოზონის არის ჟანგბადის ალოტროპიული სახეცვლილება b) ოზონი არის ნახშირბადის ალოტოიული სახეცვლილება c) ოზონი რთული ნივთიერებაა და ის ალოტროპიულ სახეცვლილებას არ წარმოადგენს 7) როგორია ოზონის მოლეკულური ფორმულა a) O2 b) O3 c) O 8) ცნობილია , რომ ატმოსფერო შედგება სხვადასხვა ფენისაგან. რომელ ფენაშია მოთავსებული ოზონის შრე a) ტროპოსფეროში b) სტრატოსფეროში c) მეზოსფეროში 9) როგორ წარმოიქმნება ოზონის შრე ატმოსფეროში a) ოზონი წარმოიქმნება ატმოსფეროში ელჭექის დროს b) ოზონი წარმოიქმნება ატმოსფეროში გლობალური პროცესების შედეგად c) ოზონი წარმოიქმნება წვის პროცესების შედეგად 10) რა არის ოზონის ხვრელი a) ხვრელის გაჩენა ოზონის შრეში b) ოზონის შრის გასქელება c) ოზონის შრის გათხელება 11) როცა ხდება ბალანსის დარღვევა ოზონის წარმოქმნას და დაშლას შორის, ადგილი აქვს ოზონის შრის გამოფიტვას, ანუ ოზონის ხვრელის გაჩენას. ბალანსის დარღვევის მიზეზი არის ფრეონი. ესაა ქიმიური ნივთიერება , რომელიც შედის a) მაცივრების და კონდიციონერების დანადგარში b) პესტიციდებში c) პარფიმერულ ნაწარმში (აეროზოლები) d) ყველა პასუხი სწორია 12) რომელი აირითა არის გამოწვეული მჟავა წვიმები a) აზოტის ოქსიდით, აზოტის დიოქსიდით , გოგირდის დიოსიდით b) მხოლოდ გოგირდის დიოქსიდით c) აზოტის ოქსიდით და აზოტის დიოქსიდით 13) როგორ ხდება მჟავა წვიმების გამომწვევი აირების წარმოქმნა a) წარმოიქმნება გოგირდმჟავასგან b) წარმოიქმნება გოგირდშემცველი საწვავი წიაღისეულის წვის შედეგად c) წარმოიქმნება ნებისმიერი წვის პროცესის შედეგად 14) რა პროცესებს იწვევს მჟავა წვიმები a) მხოლოდ შენობების და ქანდაკებების დაზიანებას b) მხოლოდ მცენარების დაზიანებას c) როგორც შენობების და ქანდაკებების, ისე მცენარეების დაზიანებას 15) მდგრადი განვითარების განვითარების 17 მიზანში მერამდენე მიზანებია წყლისა და ჰაერის დაცვა a) #6 მიზანი-წყლის რესურსების დაცვა და #13 მიზანი - ჰაერის მდგრადობის მიღწევა b) #13 მიზანი-წყლის რესურსების დაცვა და #6 მიზანი-ჰაერის მდგრადობის მიღწევა c) მდგრადი განვითარების კონცეფცია არ ითვალისწინებს წყლისა დ აჰაერის დაცვას

ჰაერის დაბინძურების პრობლემა

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?