Capitalul propriu reprezintă dreptul de proprietate pe care îl au asociaţii asupra capitalului investit, Capitalul social reprezinta valoarea tuturor aporturilor asociaţilor sau actionarilor unei societăţi comerciale., Rezervele din reevaluare reprezintă plusuri create în urma reevaluării activelor imobilizate., Rezultatul reportat reprezintă profit nerepartizat sau pierdere rămasă neacoperită din exerciţii financiare precedente., Rezultatul exercitiului reprezintă diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile corespunzătoare exerciţiului financiar, Rezultatul exerciţiului si rezultatul reportat poate fi sub forma de profit sau pierdere, Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net al entității, Alte rezerve neprevăzute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama profitului net,

Surse proprii de finanțare

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Continue editing: ?