1) Koje od ovih država pripadaju Trojnom paktu? a) Njemačka, Francuska i Japan b) Italija, Japan i Sovjetski savez c) Italija, Njemačka i Japan d) Velika Britanija, SAD i Francuska e) Njemačka, Sovjetski savez i Španjolska f) Njemačka, Italija i Jugoslavija 2) Sporazum kojem je Njemačka pripojila Sudete je: a) Rimski ugovor b) Versajski mirovni ugovor c) Rapallski ugovor d) Teheranska konferencija e) Minhenski sporazum f) Pakt o nenapadanju 3) Anschluss je: a) Pripajanje Austrije Italiji b) Pripajanje Austrije Njemačkoj c) Pripajanje Kine Japanu d) Pripajanje Porajnja Francuskoj e) Pripajanje Njemačke Austriji f) Pripajanje Finske Sovjetskom savezu 4) Tko je bio Haile Selasije? a) Talijanski kralj b) Španjolski vođa c) Etiopijski car d) Njemački vođa e) Sovjetski vođa f) Etiopijski Kralj 5) Hitler je 1939. godine potpisao desetogodišnji sporazum od nenapadanju sa: a) Španjolskom b) Sssr-om c) Francuskom d) Japanom e) Kinom 6) Blitzkierg je: a) Brzi prodor vojske u državu b) Parlament u Njemačkoj c) Grad u Njemačkoj d) Logor u Poljskoj e) Ratna mornarica Njemačke f) Rat u rovovima 7) Što se je dogodilo 1. rujna 1939. godine? a) Anschluss b) Abesinijska kriza c) Minhenski sporazum d) Napad Njemačke na Poljsku e) Napad SSSR-a na Finsku f) Njemačka vojska ulazi u Porajnje 8) Maginot linija je: a) Obrambena linija Italije b) Brodska linija SAD i Velike Britanije c) Obrambena linija Francuske d) Brodska linija Japana i SAD e) Kopnena linija Poljske i SSSR-a f) Obrambena linija Japana 9) Napad na Dansku i Norvešku se dogodio: a) 9.4.1939. b) 4.9.1945 c) 9.4.1940 d) 9.4.1939 e) 4.9.1939 f) 9.4.1393 10) Napad na zemlje Beneluxa i Francuske se odvio: a) Preko Ardena b) Preko Alpa c) Preko Pireneja d) Preko kanala Channel e) Preko grada Lyon f) Preko Biskajskog zaljeva 11) Ovo je: a) Neville Chamberlain b) Staljin c) Adolf Hitler d) Benito Mussolini e) Winston Churchill f) Ante Pavelić 12) Bitka za Britaniju je bila: a) Prva bitka s bojnim otrovom b) Prva zračna bitka c) Prva podmorska bitka d) Prva bitka s atomskom bombom e) Prva tenkovska bitka f) Prva bitka u sjevernoj Africi 13) NDH je nastala: a) 1.4.1941 b) 10.4.1914 c) 10.4.1941 d) 4.10.1941 e) 10.4.1942 f) 4.10.1945 14) Ovo je zastava: a) Kraljevine Srbije b) Kraljevine Crne Gore c) Prve Jugosljavije d) NDH e) Kraljevine Italije f) Krajevine Mađarske 15) Kojim ugovorima je Italija dobila teritorij od Zadra do Splita i skoro sve Dalmatinske otoke? a) Milanskim ugovorima b) Zagrebačkim ugovorima c) Napuljskim ugovorima d) Zadarskim ugovorima e) Splitskim ugovorima f) Rimskim ugovorima 16) Dva koncentracijska logora u kojima su ubijani Židovi, Romi i Srbi u NDH su: a) Samobor b) Nova Gradiška c) Jasenovac d) Dugo Selo e) Novska f) Sesvete 17) Napad Njemačke na SSSR se dogodio 22.6.1941.godine pod nazivom Operacija: a) Blitzkrieg b) Barbarossa c) Morski lav d) Overlord e) Sitzkrieg f) Pustinjska lisica 18) Poraz od Njemačke je spriječio: a) Vruće ljeto b) Napad Japana na SAD c) Vjetar d) Hladna zima e) Kiša f) Partizani u NDH 19) Što je se desilo 7.12.1941. godine? a) Napad na Pearl Harbor b) Opsada Lenjingrada c) Stvaranje Antifašističke koalicije d) Napad na Francusku Indokinu e) Španjolski građanski rat f) Kapitulacija Italije 20) Koji je dokument osnovao antifašističke koalicije? a) Pakt o nenapadanju sa SSSR-om b) Minhenski sporazum c) Rimski ugovori d) Kapitulacija Italije e) Atlantska povelja f) Sporazum Cvetković-Maček 21) Urota Vokić - Lorković je:,,,,,,,, a) Pokušaj atentata na Antu Pavelića u Buenos Airesu b) Neuspješan pokušaj prelaska NDH na stranu saveznika c) Državni udar u Beogradu protiv ulaska u Trojni pakt d) Atentat na kralja Aleksandra Karađorđevića 22) Kamikaze su japanski piloti-samoubojice, a na japanskom jeziku ima značenje a) Orkanski vjetar...... b) Božanski vjetar c) Izlazeće sunce d) Nebeski letač 23) Bitka kod Kurska je najveća: a) Pomorska bitka u povijesti b) Zračna bitka u povijesti c) Tenkovska bitka u povijesti d) Najkrvavija bitka u ratu 24) Dan D je naziv za Savezničko iskrcavanje na: a) Siciliju b) Berlin c) Normandiju d) Veliku Britaniju e) Benelux 25) Geto je: a) Naziv na pripojenje Austrije Njemačkoj b) Munjeviti rat c) Dio grada u potpunosti odvojen od ostatka svijeta d) Grad u Poljskoj 26) Bitka prekretnica na istočnom bojištu je: a) • Bitka za Staljingrad b) Bitka kod Kurska c) Bitka za Moskvu d) Bitka za Lenjingrad e) Bitka kod El Alameina 27) Na Drugom zasjedanju AVNOJ-a u Jajcu stvorena je: a) • Kraljevina Jugoslavija b) Država Slovenaca, Hrvata i Srba c) Socijalistička Federativna Jugoslavija d) Federativna Republika Jugoslavija e) Demokratska Federativna Jugoslavija 28) Drugo zasjedanje AVNOJ-a 1943. godine održano je u: a) Travniku b) Brčkom c) Derventi d) Jajcu 29) Tko su "velika trojica" na Teheranskoj i Jaltskoj konferenciji? a) Staljin, Roosevelt i Eisenhower b) Churchill, Staljin i Roosevelt c) Montgomery, Staljin i Roosevelt d) Mussolini, Staljin i Churchill 30) U bitci kod El Alameina njemačku vojsku je predvodio general poznat po nadimku Pustinjska lisica: a) Eisenhower b) Montgomery c) Rommel 31) Bitka koja je preokrenula rat na Pacifiku bila je: a) Kod Pearl Harboura b) Kod Midwaya c) Kod El Alameina d) Za Staljingrad 32) Antifašistička koalicija je nastala na konferenciji u: a) Washingtonu b) Teheranu c) Jalti d) Berlinu 33) Nezavisnu Državu Hrvatsku proglasio je 10. travnja 1941.: a) Slavko Kvaternik b) Ante Pavelić c) Eugen Dido Kvaternik 34) Hitlerov kandidat za vođu Nezavisne Države Hrvatske bio je a) Ante Pavelić b) Ivan Šubašić c) Slavko Kvaternik d) Vladko Maček 35) Njemački napad na V. Britaniju se naziva operacija: a) Barbarossa b) Valkira c) Pustinjska lisica d) Morski lav 36) U lipnju 1940. godine došlo je do evakuacije britanskih, francuskih i belgijskih vojnika iz luke: a) Dover b) Calais c) Dunquerque 37) Središte južnog dijela Francuske koji je surađivao s Njemačkom bilo je u: a) Marseilleu b) Lyonu c) Vichyju d) Parizu 38) Koja država na sjeveru Europe nije sudjelovala u Drugom svjetskom ratu? a) Danska b) Švedska c) Finska d) Norveška 39) Vidkun Quisling bio je fašistički vođa: a) Austrije b) Norveške c) Danske d) Vichyjevske Francuske 40) Koju državu Sovjetski savez nije uspio u potpunosti okupirati 1940. godine? a) Estoniju b) Finsku c) Litvu d) Latviju 41) Poljska je u rujnu 1939. godine podijeljena između: a) Njemačke i Italije b) Sovjetskog saveza i Njemačke c) Njemačke i vichyjevske Francuske 42) Njemačka je 1939. godine zahtijevala od Poljske prometni koridor i grad: a) Krakow b) Danzig c) Prag 43) Munchenskim sporazumom 1938. godine Hitleru je priznato pravo da okupira: a) Sudete b) Porajnje c) Austriju d) Sjeverni dio Francuske e) Poljsku 44) Anschluss je njemačko pripajanje: a) Sudete b) Porajnje c) Austrije d) Sjeverni dio Francuske e) Poljske 45) Antikominternski pakt o zajedničkom djelovanju protiv komunizma potpisali su: a) SAD i Velika Britanija b) Italija i Njemačka c) Francuska i Njemačka d) Njemačka i Sovjetski Savez e) Njemačka i Japan 46) Abesinijskom krizom Italija je okupirala: a) Albaniju b) Libiju c) Grčku d) Etiopiju

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?