1) Дробта две цяло и пет стотни се записва: a) 2,05 b) 2,5 c) 25 d) 2,005 e) 2,50 f) 0,25 2) Дробта нула цяло и 15 стотни се записва: a) 0,015 b) 01,5 c) 0,15 d) 0,105 e) 1,5 f) 15 3) Дробта 3,15, закръглена до цяло число е равна на: a) 3,1 b) 3,15 c) 3 d) 4 e) 3,2 f) 3,5 4) Дробта 3,15 се чете: a) три цяло и 15 стотни b) три цяло и 15 десети c) три цяло и 15 хилядни d) триста и петнадесет 5) Вярно ли е, че 3,15 > 3,5 a) да b) не 6) Вярно ли е, че 0,456 < 0,546 a) да b) не 7) Закръглете 2, 68 до първия знак след десетичната запетая a) 2,6 b) 2,7 c) 2,78 d) 2,68 e) 3 f) 2,69 8) Вярно ли е, че 100,01 > 100,002 a) да b) не 9) Вярно ли е, че 30,5 < 30,56 a) не b) да 10) Закръглете до цяло число 20,098 a) 20,1 b) 21 c) 201 d) 20 11) Закръглете до цяло число 30,5 a) 30 b) 305 c) 31 d) 32 e) 30,5 f) 3,06 12) Вярно ли е, че 16,65<16,645 a) не b) да 13) Сто цяло и четири хилядни се записва така: a) 100,4 b) 100,4000 c) 100,004 d) 100,0004 14) Ако х > 0,4, то х може да е: a) 0,398 b) 0,04 c) 0,258 d) 0,5 e) 0,3 f) 0,3999 15) Нула цяло и осем десети се записва така: a) 0,8 b) 0,08 c) 80 d) 8,0 16) Закръглена до първата цифра след запетаята дробта 3,216 е приблизително равна на: a) 3,22 b) 3,21 c) 3,2 d) 3,3 e) 3 17) 100,0001 е по-голямо от: a) 100,001 b) 100,01 c) 100,1 d) 100 e) 100,0002 f) 100,00001 18) Закръглена до цяло число дробта 9,98 е приблизително равна на: a) 10 b) 9 c) 8 d) 11 e) 9,9 19) Двадесет и шест цяло и двадесет и шест хилядни се записва: a) 26,26 b) 26,026 c) 26,0026 d) 2600,26 e) 260,026 f) 2,626 20) Сто и пет цяло и сто и пет десети a) 105,105 b) 105,0105 c) Такава дроб не съществува d) 105,15 e) 105,150 f) 150,150

Десетични дроби_5кл

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?