chicken Jī ròu - 鸡肉, Shǔ tiáo - 薯条, fizzy drinks Qì shuǐ - 汽水, Kā fēi - 咖啡, Xǐ huān - 喜欢, Hào chī - 好吃, Hǎo hē - 好喝,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?