1) 2.48 = 2.84 a) Correct b) Incorrect 2) 3.98 > 4.00 a) Correct b) Incorrect 3) 3.78 > 3.48 a) Correct b) Incorrect 4) 3.49 < 3.88 a) Correct b) Incorrect 5) 0.98 = 0.89 a) Correct b) Incorrect 6) 0.353 < 0.53 a) Correct b) Incorrect 7) 0.12 > 0.02 a) Correct b) Incorrect 8) 0.66 = 0.660 a) Correct b) Incorrect 9) 0.10 < 0.01 a) Correct b) Incorrect 10) 1.67 = 1.670 a) Correct b) Incorrect 11) 2.234 > 2.124 a) Correct b) Incorrect 12) 1.55 > 1.758 a) Correct b) Incorrect 13) 0.080 < 0.80 a) Correct b) Incorrect 14) 0.87 < 0.286 a) Correct b) Incorrect 15) 2.155 > 2.515 a) Correct b) Incorrect

Θέμα

Γραμματοσειρές

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;