Create better lessons quicker
1) Која од наведених речи означава редни број? a) осамдесет пети b) осамдесет пет 2) Који знак се користи за сабирање? a) пута b) минус c) плус 3) Шта је умањилац? a) Број од којег се одузима неки број. b) Број који се одузима од неког броја. c) Резултат одузимања. 4) Шта су цифре? a) Знакови за записивање речи. b) Знакови за записивање бројева. 5) Колики је збир цифара у броју 68? a) 14 b) 15 c) 69 6) Парни бројеви пете десетице су: a) 52, 54, 56, 58 и 60 b) 42, 44, 46, 48 и 50 7) Шта је производ? a) резултат дељења b) резултат множења c) резултат сабирања 8) Шта је дељеник? a) Број којим делимо неки број. b) Резултат дељења. c) Број који делимо неким бројем. 9) Шта су чиниоци? a) Број којим делимо неки број. b) Бројеви које сабирамо. c) Бројеви које множимо. 10) Умањеник је број 82, а умањилац 28. Колика је разлика? a) 66 b) 54 c) 64 11) Колико укупно крила имају три лептира и две ласте? a) 5 b) 20 c) 10 12) Једна папирна новчаница има вредност већу од 20 динара и мању од 100 динара. Која је то новчаница? a) То је новчаница чија је вредност 50 динара. b) То је новчаница чија је вредност 60 динара. 13) Који је најмањи троцифрени број? a) 99 b) 100 c) 10 14) Који је број производ бројева 8 и 5? a) 3 b) 40 c) 13 15) Који број је количник бројева 27 и 3? a) 30 b) 24 c) 9 16) Који број је збир бројева 24 и 26? a) 30 b) 40 c) 50 17) Шта је обим? a) Обим је страница неке фигуре. b) Обим је збир дужина страница неке фигуре. 18) Шта је права? a) Права је права линија ограничена двема тачкама. b) Права је права линија која нема ни почетак ни крај. c) Права је затворена изломљена линија. 19) Шта је једначина? a) Резултат сабирања. b) Задатак који има више решења. c) Једнакост с непознатим бројем. 20) Како се одређује непознати умањеник? a) Од разлике се одузме умањилац. b) Саберу се умањилац и разлика. c) Од умањиоца се одузме разлика. 21) Како се одређује непознати делилац? a) Од дељеника се одузме количник. b) Количник се помножи са дељеником. c) Дељеник се дели количником. 22) Које јединице мере за дужину сте учили у другом разреду? a) метар b) метар, дециметар, центиметар 23) Колико минута прође када се велика казаљка помери од броја 2 на број 5? a) 15 b) 10 c) 3 24) Колико часова прође када се мала казаљка помери од броја 6 на број 10? a) 1 дан b) 4 часа c) 4 минута 25) Колико дана трају 2 седмице? a) 10 дана b) 7 дана c) 14 дана 26) Колико дана траје јун? a) 30 b) 28 c) 31 27) Који месец претходи децембру? a) септембар b) јануар c) новембар 28) Ког месеца почиње школска година, а ког се завршава? a) Школска година почиње у јануару, а завршава се у децембру. b) Школска година почиње у септембру, а завршава се у јулу. c) Школска година почиње у септембру, а завршава се у јуну.

Шта све знамо - други разред

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives