sylabus - informator zawierający program nauki danego przedmiotu, wymagania i kryteria egzaminacyjne oraz przykładowe zadania, IRK - internetowa rejestracja kandydatów, ECTS - Europejski System Transferu Punktów zbiór procedur, które zostały opracowane przez Komisję Europejską, gwarantujących zaliczanie studiów, barometr zawodów - jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach, WUP Poznań - Wojewódzki Urząd Pracy Poznań, CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej , Zadziczaczka - likwiduję szkody wyrządzone środowisku naturalnemu, Specjalistka ds. kontrolingu - tworzy budżety, plany i prognozy finansowe przedsiębiorstw, CBOP - Centralna Baza Ofert Pracy ,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?