การเรียงลำดับกลุ่ม

ลากและวางแต่ละรายการลงในกลุ่มที่ถูกต้อง


ตัวอย่าง

Fact Families
Fact Families
โดย
การเรียงลำดับกลุ่ม
Must Know Terms Categorizing (Periods 2-4)
Must Know Terms Categorizing (Periods 2-4)
โดย
การเรียงลำดับกลุ่ม
3.6 Floss & Kiss Sort
3.6 Floss & Kiss Sort
โดย
การเรียงลำดับกลุ่ม
Consonant -le Short/Long Vowel Sound Word Sort
Consonant -le Short/Long Vowel Sound Word Sort
โดย
การเรียงลำดับกลุ่ม
Book 4 Rules
Book 4 Rules
โดย
การเรียงลำดับกลุ่ม
Hard g Soft g
Hard g Soft g
โดย
การเรียงลำดับกลุ่ม
Equivalent Fractions
Equivalent Fractions
โดย
การเรียงลำดับกลุ่ม
Wilson 3.1 Closed Syllable Words
Wilson 3.1 Closed Syllable Words
โดย
การเรียงลำดับกลุ่ม
Animals in the Winter - Hibernate ? Migrate? Adapt?
Animals in the Winter - Hibernate ? Migrate? Adapt?
โดย
การเรียงลำดับกลุ่ม
Vowel Teams ea, ee, & ey
Vowel Teams ea, ee, & ey
โดย
การเรียงลำดับกลุ่ม
Digraphs ch, sh, th
Digraphs ch, sh, th
โดย
การเรียงลำดับกลุ่ม
cial, tial, sion, tion words
cial, tial, sion, tion words
โดย
การเรียงลำดับกลุ่ม
r-controlled/not r-controlled
r-controlled/not r-controlled
โดย
การเรียงลำดับกลุ่ม
Good or Bad Choice?  Managing Anger
Good or Bad Choice? Managing Anger
โดย
การเรียงลำดับกลุ่ม
3.9 Ch Tch sort
3.9 Ch Tch sort
โดย
การเรียงลำดับกลุ่ม
Spring, NOT spring
Spring, NOT spring
โดย
การเรียงลำดับกลุ่ม
Think It or Say It?
Think It or Say It?
โดย
การเรียงลำดับกลุ่ม
Applications of Models
Applications of Models
โดย
การเรียงลำดับกลุ่ม
Feelings Inference
Feelings Inference
โดย
การเรียงลำดับกลุ่ม
Barton 5.7  -tion or -sion (part 2)
Barton 5.7 -tion or -sion (part 2)
การเรียงลำดับกลุ่ม
Real or Silly Words (CVC)
Real or Silly Words (CVC)
โดย
การเรียงลำดับกลุ่ม
Short Vowels and Long Vowels
Short Vowels and Long Vowels
โดย
การเรียงลำดับกลุ่ม
Coin Sort
Coin Sort
โดย
การเรียงลำดับกลุ่ม
Improper Fractions vs. Mixed Numbers
Improper Fractions vs. Mixed Numbers
โดย
การเรียงลำดับกลุ่ม
How many syllables? (Wilson 3.4)
How many syllables? (Wilson 3.4)
โดย
การเรียงลำดับกลุ่ม
Quadrilaterals
Quadrilaterals
โดย
การเรียงลำดับกลุ่ม
DNA Replication, Transcription, Translation
DNA Replication, Transcription, Translation
โดย
การเรียงลำดับกลุ่ม
Coping skills
Coping skills
โดย
การเรียงลำดับกลุ่ม
y as a vowel
y as a vowel
โดย
การเรียงลำดับกลุ่ม
oi and oy sort
oi and oy sort
โดย
การเรียงลำดับกลุ่ม

ค้นหาเกี่ยวกับแม่แบบอื่น ๆ

คืนค่าการบันทึกอัตโนมัติ: ใช่ไหม