สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น

ทำให้ไม่สับสนปนเป

ลากและวางคำเพื่อจัดเรียงแต่ละประโยคเป็นลำดับที่ถูกต้อง


ตัวอย่าง

Authority
Authority
โดย
ทำให้ไม่สับสนปนเป
Present Simple - Build sentences
Present Simple - Build sentences
โดย
ทำให้ไม่สับสนปนเป
Past Continuous/Past Simple Jumble
Past Continuous/Past Simple Jumble
โดย
ทำให้ไม่สับสนปนเป
There is/ there are - some / any.
There is/ there are - some / any.
โดย
ทำให้ไม่สับสนปนเป
Present Perfect - unjumble the sentences
Present Perfect - unjumble the sentences
โดย
ทำให้ไม่สับสนปนเป
past continuous tense
past continuous tense
โดย
ทำให้ไม่สับสนปนเป
JE 4 Unit 7a (adverbs of frequency)
JE 4 Unit 7a (adverbs of frequency)
โดย
ทำให้ไม่สับสนปนเป
Present Simple ( 3rd p.s.) Jumbled Sentences
Present Simple ( 3rd p.s.) Jumbled Sentences
โดย
ทำให้ไม่สับสนปนเป
EC A1 Unit 4 revision have/ has got
EC A1 Unit 4 revision have/ has got
โดย
ทำให้ไม่สับสนปนเป
questions have you got/has she got
questions have you got/has she got
โดย
ทำให้ไม่สับสนปนเป
I can/ I can`t - sentences
I can/ I can`t - sentences
โดย
ทำให้ไม่สับสนปนเป
Betűrend
Betűrend
โดย
ทำให้ไม่สับสนปนเป

ค้นหาเกี่ยวกับแม่แบบอื่น ๆ