1) be a) was/were - been - ser o estar b) beat - beaten - golpear c) became - become - convertirse o llegar a ser d) bent - bent - doblar 2) beat a) began - begun - empezar b) was/were - been - ser o estar c) bent - bent - doblar d) beat - beaten - golpear 3) become a) bent - bent - doblar b) became - become - convertirse o llegar a ser c) beat - beaten - golpear d) was/were - been - ser o estar 4) begin a) was/were - been - ser o estar b) became - become - convertirse o llegar a ser c) beat - beaten - golpear d) began - begun - empezar 5) bend a) became - become - convertirse o llegar a ser b) was/were - been - ser o estar c) began - begun - empezar d) bent - bent - doblar

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?