คำที่ขาดหายไป

กิจกรรม Cloze ที่คุณลากและวางคำลงในช่องว่างในข้อความ


ตัวอย่าง

Skip Count by 10's
Skip Count by 10's
โดย
คำที่ขาดหายไป
Counting by 5's
Counting by 5's
โดย
คำที่ขาดหายไป
number sequence
number sequence
โดย
คำที่ขาดหายไป
Missing Numbers
Missing Numbers
โดย
คำที่ขาดหายไป
Subject-Verb Agreement- 2nd Grade
Subject-Verb Agreement- 2nd Grade
โดย
คำที่ขาดหายไป
oi, oy
oi, oy
โดย
คำที่ขาดหายไป
Conjunctions
Conjunctions
โดย
คำที่ขาดหายไป
OO (book)
OO (book)
โดย
คำที่ขาดหายไป
Verb to be past tense: was, were
Verb to be past tense: was, were
โดย
คำที่ขาดหายไป
Wilson 3.3 sentences
Wilson 3.3 sentences
โดย
คำที่ขาดหายไป
Missing Word Sentences (silent e)
Missing Word Sentences (silent e)
โดย
คำที่ขาดหายไป
2.1 Sentences
2.1 Sentences
โดย
คำที่ขาดหายไป
Ay, Ai Wild West
Ay, Ai Wild West
โดย
คำที่ขาดหายไป
Verbos
Verbos
โดย
คำที่ขาดหายไป
11.2 Spelling Sentences
11.2 Spelling Sentences
โดย
คำที่ขาดหายไป
First Grade Trick Words
First Grade Trick Words
โดย
คำที่ขาดหายไป
oy, oi
oy, oi
โดย
คำที่ขาดหายไป
Christmas:  Santa Claus Cloze Passage
Christmas: Santa Claus Cloze Passage
โดย
คำที่ขาดหายไป
Suffix endings -est and -er
Suffix endings -est and -er
โดย
คำที่ขาดหายไป
Needs vs. Wants
Needs vs. Wants
โดย
คำที่ขาดหายไป
preterite / imperfect
preterite / imperfect
โดย
คำที่ขาดหายไป
Skip Counting - 5's, 10s, 25s
Skip Counting - 5's, 10s, 25s
โดย
คำที่ขาดหายไป
Thanksgiving sentences
Thanksgiving sentences
โดย
คำที่ขาดหายไป
long /a/ complete the sentences
long /a/ complete the sentences
โดย
คำที่ขาดหายไป
Wilson 2.5
Wilson 2.5
โดย
คำที่ขาดหายไป
Fry 1st 100 Missing Words
Fry 1st 100 Missing Words
โดย
คำที่ขาดหายไป
The Ring_Kind Old Units
The Ring_Kind Old Units
โดย
คำที่ขาดหายไป
2.2 Sentences
2.2 Sentences
โดย
คำที่ขาดหายไป
F2 U1: Les Vetements (Adjective Agreement)
F2 U1: Les Vetements (Adjective Agreement)
โดย
คำที่ขาดหายไป
Wilson 4.3
Wilson 4.3
โดย
คำที่ขาดหายไป

ค้นหาเกี่ยวกับแม่แบบอื่น ๆ

คืนค่าการบันทึกอัตโนมัติ: ใช่ไหม