Ποια λέξη λείπει;

Μια δραστηριότητα συμπλήρωσης όπου τοποθετείτε λέξεις σε κενά διαστήματα μέσα σε ένα κείμενο.


Παραδείγματα

Skip Count by 10's
Skip Count by 10's
από
Ποια λέξη λείπει;
Counting by 5's
Counting by 5's
από
Ποια λέξη λείπει;
number sequence
number sequence
από
Ποια λέξη λείπει;
Missing Numbers
Missing Numbers
Ποια λέξη λείπει;
Missing Pieces in Equations
Missing Pieces in Equations
Ποια λέξη λείπει;
2.1 Sentences
2.1 Sentences
από
Ποια λέξη λείπει;
Subject-Verb Agreement- 2nd Grade
Subject-Verb Agreement- 2nd Grade
από
Ποια λέξη λείπει;
oi, oy
oi, oy
από
Ποια λέξη λείπει;
Conjunctions
Conjunctions
από
Ποια λέξη λείπει;
OO (book)
OO (book)
από
Ποια λέξη λείπει;
Verb to be past tense: was, were
Verb to be past tense: was, were
από
Ποια λέξη λείπει;
Wilson 3.3 sentences
Wilson 3.3 sentences
από
Ποια λέξη λείπει;
Missing Word Sentences (silent e)
Missing Word Sentences (silent e)
από
Ποια λέξη λείπει;
הפועל בזמן הווה
הפועל בזמן הווה
Ποια λέξη λείπει;
Homophones
Homophones
από
Ποια λέξη λείπει;
First Grade Trick Words
First Grade Trick Words
από
Ποια λέξη λείπει;
oy, oi
oy, oi
από
Ποια λέξη λείπει;
Christmas:  Santa Claus Cloze Passage
Christmas: Santa Claus Cloze Passage
Ποια λέξη λείπει;
Suffix endings -est and -er
Suffix endings -est and -er
από
Ποια λέξη λείπει;
Needs vs. Wants
Needs vs. Wants
από
Ποια λέξη λείπει;
preterite / imperfect
preterite / imperfect
από
Ποια λέξη λείπει;
 SER / ESTAR
SER / ESTAR
από
Ποια λέξη λείπει;
Skip Counting - 5's, 10s, 25s
Skip Counting - 5's, 10s, 25s
από
Ποια λέξη λείπει;
Ay, Ai
Ay, Ai
από
Ποια λέξη λείπει;
Thanksgiving sentences
Thanksgiving sentences
από
Ποια λέξη λείπει;
long /a/ complete the sentences
long /a/ complete the sentences
από
Ποια λέξη λείπει;
Wilson 2.5
Wilson 2.5
Ποια λέξη λείπει;
Fry 1st 100 Missing Words
Fry 1st 100 Missing Words
από
Ποια λέξη λείπει;

Ανακαλύψτε άλλα πρότυπα

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;