สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น

ตีตัวตุ่น

ตัวตุ่นจะปรากฏทีละตัว ตีตัวที่ถูกเท่านั้นเพื่อชนะ


ตัวอย่าง

er words
er words
โดย
ตีตัวตุ่น
short e
short e
โดย
ตีตัวตุ่น
kidbrigth 2
kidbrigth 2
โดย
ตีตัวตุ่น
My neighbourhood
My neighbourhood
โดย
ตีตัวตุ่น
Past simple
Past simple
โดย
ตีตัวตุ่น
pari o dispari
pari o dispari
โดย
ตีตัวตุ่น
Személyes névmás
Személyes névmás
โดย
ตีตัวตุ่น
műveletek 0-5-ig
műveletek 0-5-ig
โดย
ตีตัวตุ่น
Present Simple - time expressions
Present Simple - time expressions
โดย
ตีตัวตุ่น
For/since
For/since
โดย
ตีตัวตุ่น
PRESENT PERFECT - participles
PRESENT PERFECT - participles
โดย
ตีตัวตุ่น
PREPOSIZIONI
PREPOSIZIONI
โดย
ตีตัวตุ่น

ค้นหาเกี่ยวกับแม่แบบอื่น ๆ